Start Planning
วันพืชมงคล
ประเทศไทย

วันพืชมงคล 2568 และ 2569 ในประเทศไทย

ในประเทศไทยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นวันพิเศษที่มีการปลูกข้าวเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรับประกันการเก็บเกี่ยวที่ดีในปีต่อๆ ไป

ปีวันที่วันวัน หยุด
20259 พฤษภาคมวันศุกร์วันพืชมงคล *
202611 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า

หมายเหตุ: พระราชพิธีพืชมงคลถูกจัดขึ้นโดยภาครัฐเท่านั้น

ทั้งพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูพราหมณ์มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเทศกาลของไทย ที่ซึ่งพระสงฆ์จากแต่ละศาสนาจะให้พรในการเพาะปลูก สนามและจัตุรัสสาธารณะที่เรียกว่า “สนามหลวง” ในใจกลางกรุงเทพฯและตรงหน้าพระบรมหาราชวังจะเป็นสถานที่จัดพิธี บางครั้งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยจะเข้าร่วมงานโดยพระองค์เอง

พระราชพิธีพืชมงคลเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของฤดูปลูกข้าวและเกี่ยวข้องกับพระโคศักดิ์สิทธิ์สองตัวที่ดึงคันไถที่ได้รับตกแต่ง ในขณะที่ผู้ชายในชุดแบบดั้งเดิมคอยเดินตามและปลูกข้าวในท้องร่อง ยังมีการให้ข้าว หญ้า อาหารอื่น ๆ และวิสกี้แก่พระโคเพื่อดื่มกิน

โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระโคเลือกกินเมื่อได้รับอาหารหลายชนิดให้เลือก นักโหราศาสตร์จะคาดการณ์ว่าปีนั้นจะเป็นปีปลูกข้าวที่ดีหรือไม่

ปีก่อน ๆ

ปีวันที่วันวัน หยุด
202311 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีวันพืชมงคล *
202413 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า