Start Planning
วันมาฆบูชา
ประเทศไทย

วันมาฆบูชา 2568 และ 2569 ในประเทศไทย

วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปฏิทินจันทรคติของชาวพุทธและมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย โดยขึ้นอยู่กับปฏิทินทางจันทรคติของชาวพุทธและมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมในปฏิทินเกรกอเรียน การเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นในช่วงเดือนจันทรคติที่สามของปีเพราะพระพุทธเจ้าทรงได้เทศนาคำสอนบางอย่างของพระองค์ในเวลานี้

ปีวันที่วันวัน หยุด
202512 กุมภาพันธ์วันพุธวันมาฆบูชา
20263 มีนาคมวันอังคารวันมาฆบูชา
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า

ในวันนี้เมื่อนานมาแล้วที่อินเดีย มีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจำนวน 1,250 คนเข้ามาพบพระองค์โดยมิได้นัดหมาย สาวกทั้งหมดเหล่านี้ถูกกล่าวว่าเป็น “คนรู้แจ้ง” ซึ่งพระพุทธเจ้าเองได้บวชให้ในฐานะพระอุปัชฌาย์ พระองค์ทรงประทานหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่พวกเขา คำสอนเหล่านี้ได้แก่ การทำความดี การละเว้นความชั่ว และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์

กว่า 40 ปีต่อมา ในวันเดียวกันนี้มีรายงานว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสินใจที่จะไปถึง “พระนิพพาน” ซึ่งหมายถึงจิตใจที่ออกจากร่างกายและร่างกายก็ดับสลายไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาในอีกสามเดือนต่อมา

ในประเทศไทยผู้คนจะไปวัดในวันมาฆบูชาเพื่อร่วมพิธีกรรมและ “ทำบุญ” นอกจากนี้ยังอาจละเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ นั่งสมาธิ และเข้าร่วมขบวนเวียนเทียนในตอนกลางคืน

ปีก่อน ๆ

ปีวันที่วันวัน หยุด
20236 มีนาคมวันจันทร์วันมาฆบูชา
202424 กุมภาพันธ์วันเสาร์วันมาฆบูชา
26 กุมภาพันธ์วันจันทร์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า