Start Planning
วันเข้าพรรษา
ประเทศไทย

วันเข้าพรรษา 2563 และ 2564

วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทยในวันแรกหลังจากพระจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นในเดือนที่ 8 ของปฏิทินทางจันทรคติของไทย

ปีวันที่วันวัน หยุด
20206 กรกฎาคมวันจันทร์วันเข้าพรรษา
7 กรกฎาคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
202125 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันเข้าพรรษา
26 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

“วันเข้าพรรษา” เป็นวันแรกของการถือศีลอดแบบชาวพุทธ ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนิกชนละเว้นจากสิ่งต่างๆ เช่น เนื้อ สุรา และยาสูบ ส่วนใหญ่มีเพียงนิกายเถรวาทเท่านั้น ไม่รวมนิกายมหายาน ที่ชาวพุทธจะรักษาประเพณีวันเข้าพรรษา อย่างไรก็ตามชาวพุทธเถรวาทหลายคนเลือกที่จะไม่อดอาหาร

วันเข้าพรรษา คือ “การจำพรรษาในฤดูฝน” เนื่องจากมันเกิดขึ้นตรงกับช่วงต้นฤดูฝนของประเทศไทยและเนื่องจากพระสงฆ์ใช้เวลานี้ในการจำพรรษาอยู่ภายในวัดเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อการศึกษาและการทำสมาธิ ประเพณี “การจำพรรษาในฤดูฝน” นี้มีมาก่อนพุทธศาสนา แต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้รับมาปฏิบัติในช่วงชีวิตของพระองค์ ซึ่งกระตุ้นให้คนจำนวนมากทำตามพระองค์ในวันนี้

พระภิกษุสงฆ์หลายคนจะเข้าสู่ทางธรรมวันเข้าพรรษา โดยจำพรรษาอยู่ในวัดวาอารามจนสิ้นสุดฤดูฝนในวันออกพรรษา จำนวนฤดูฝนที่เรียกว่า “พรรษา” ที่ใช้ในการจำพรรษาคือวิธีการจำนวนปีที่พระภิกษุสงฆ์ไทย “ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์” หลังจาก พรรษา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะฉลองเทศกาล “กฐิน” อันเป็นช่วงที่ผู้คนนำของไปบริจาคให้แก่วัดในท้องถิ่นซึ่งมักประกอบด้วยผ้าไตรใหม่ที่มอบให้พระภิกษุ