Start Planning
วันปิยมหาราช
ประเทศไทย

วันปิยมหาราช 2563 และ 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ถือเป็นวันหยุดที่สำคัญ ซึ่งทำให้ชาวไทยมีโอกาสได้เคารพพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฟื้นฟูเมืองไทยในศตวรรษที่ 20 พระองค์ทรงได้รับความรักและความเคารพจากประชาชนเนื่องจากนโยบายและมาตรการทางการทูตที่ก้าวหน้าของพระองค์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์นั้นเฉลิมฉลองชีวิตและความสำเร็จของพระองค์

ปีวันที่วันวัน หยุด
202023 ตุลาคมวันศุกร์วันปิยมหาราช
202123 ตุลาคมวันเสาร์วันปิยมหาราช
25 ตุลาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ประสูติขึ้นในราชวงศ์จักรี พระองค์เป็นบุตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระองค์ดำรงตำแหน่งในราชสำนักของสยาม นอกจากประสบการณ์ทางการเมืองแล้วพระองค์ผู้ซึ่งที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยยังได้ทรงเรียนรู้จากการศึกษาอย่างเป็นทางการ ในฐานะนักศึกษาพระองค์ได้ศึกษาวิชาชีววิทยา เพลงดาบ วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ และมานุษยวิทยา

ตามพระอาจารย์ของพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพรสวรรค์มากมาย เมื่อพระองค์กลายเป็นกษัตริย์ พระองค์ได้เสด็จประพาสพื้นที่อาณานิคมเช่นสิงคโปร์ หลังจากทรงศึกษาการเมืองและวิทยาศาสตร์ทางทหารของยุโรป พระองค์ทรงให้การสนับสนุนรัฐบาลและทหารของไทย นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าการกระทำของของพระองค์ช่วยรักษาอธิปไตยของประเทศไทยในช่วงที่มีการพยายามตั้งอาณานิคมทั่วโลกโดยอำนาจของยุโรป

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ในรัชสมัย 42 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดำเนินนโยบายหลายอย่าง มาตรการเหล่านี้ช่วยคนไทยในทุกชนชั้นทางสังคม การใช้รูปแบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกทำให้พระองค์สามารถเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชาชนชาวไทยได้มากขึ้น ความพยายามทางเศรษฐกิจล้วนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากนโยบายที่ล้มเลิกสถาบันที่ดึงทรัพยากรและรายได้จากประชาชนออกไป

การเลิกทาสและระบบไพร่ ด้วยเหตุทางด้านจริยธรรมและเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกกฎหมายหลายฉบับที่ทำให้การค้าทาสและไพร่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ในประเทศไทยระบบไพร่เป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงานที่บังคับให้คนบางกลุ่มในประเทศไทยทำงานให้กับรัฐบาลไทยโดยมีการชดเชยที่จำกัด พระองค์ถือว่าระบบนี้เป็นเรื่องผิดศีลธรรมเช่นเดียวกับการเป็นทาส เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนชาวไทยจะสามารถมีอิสระในการเลือกและได้รับผลตอบแทนจากแรงงานของตนได้ พระองค์จึงทรงกำจัดรูปแบบการบังคับใช้แรงงานทั้งหมดในประเทศไทย

การใช้ค่านิยมตะวันตก เนื่องจากพระองค์ทรงมีความรู้ในคำสอนของนักปรัชญาตะวันตกเช่น Hobbes และ Locke พระองค์ทรงพยายามที่จะขยายคุณค่าในยุโรปที่เป็นบวกให้กับประชาชน ในสมัยของพระองค์ประชาชนมีสิทธิมากมายรวมถึงเสรีภาพในการพูดและสิทธิในการชุมนุม