Start Planning
วันอาสาฬหบูชา
ประเทศไทย

วันอาสาฬหบูชา 2563 และ 2564

วันอาสาฬหบูชา คือ การเฉลิมฉลองในประเทศไทยของ “สี่ความจริงอันสูงส่ง” หรือ “อริยสัจสี่” ที่พระพุทธเจ้าแสดงในพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระองค์หลังจากการตรัสรู้ของพระองค์ สี่ความจริงอันสูงส่งเหล่านี้ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ปีวันที่วันวัน หยุด
20205 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันอาสาฬหบูชา *
6 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา *
202124 กรกฎาคมวันเสาร์วันอาสาฬหบูชา *

หมายเหตุ: วันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดรัฐบาล

วันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในเดือนที่ 8 ของปฏิทินทางจันทรคติของไทย แต่เวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีในปฏิทินเกรกอเรียน

มีเทศกาลวันหยุดทางพุทธศาสนาที่มีการเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมากในเมืองไทย แต่วันอาสาฬหบูชาเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของพวกเขา ผู้คนจะไปวัด ถวายเทียนและดอกไม้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่วัด ชายหนุ่มบางคนก็ตัดสินใจที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ด้วย

คุณจะเห็นผู้คนเวียนเทียนวัดพร้อมธูป เทียน และดอกบัว นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นขบวนแห่งแสงเทียนผ่านเมืองต่างๆของไทย โดยทั่วไปแล้วการเวียนเทียนจะเริ่มในช่วงเย็น การจุดเทียนจึงกลายมาเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับวันหยุดนี้